ALGEMENE VOORWAARDEN

 Art.1. Algemeen

Iedere overeenkomst van RENNIC wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden.

Enkel bijzondere, schriftelijke door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Art.2. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen wordt de prijs van de werken gefactureerd overeenkomstig met de uitvoering ervan.

De BTW, andere heffingen en hun lasten en wijzigingen zijn ten laste van de medecontractant.

Er wordt 30% van het algemeen totaal betaald voor de aanvang van de werken, 30% na voltooiing van de helft van de werken, 30% bij de beëindiging van de werken en 10% na oplevering der werken.

Wanneer geen opmerkingen op de kwaliteit van de werken worden gegeven binnen 8 dagen na het einde van de werkzaamheden, wordt dit als een oplevering beschouwd.

De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van veertien dagen tenzij anders vermeld op de factuur bij gebreke waaraan intresten verschuldigd zijn van rechtswege en zonder noodzaakt van ingebrekestelling of na de vervaldag van de factuur van 10%.

Daarnaast is het schadebeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom met een minimum van € 125 en / of eventuele incassobureaukosten, deurwaarderkosten, advocaatkosten, gerechtskosten of andere gemaakte kosten.

Alle prijzen worden berekend op basis van rechte muren zonder al teveel openingen zoals in nieuwbouw. Indien dit niet van toepassing is en er bijvoorbeeld dikker gepleisterd moet worden zal hier een meerprijs voor aangerekend worden.

Rennic kan bij bestelling bij één van de ondernemingen waar Rennic mee samenwerkt een btw verlaging van 21% naar 6% aanbieden mits de werkzaamheden in kwestie door Rennic worden uitgevoerd. Bij annulatie van de werkzaamheden in kwestie door de oprachtgever dient dit btw verschil en de eventuele korting die is toegepast terugbetaald te worden.

Titels op offertes kunnen verschillen met titels op de facturen. Meerwerken worden dan berekend en bij op de factuur gezet.

Art.3. Kennisgeving klacht kwaliteit / hoeveelheid

Geen klacht van de koper omtrent de kwaliteit of hoeveelheid zal in overweging genomen worden indien zij niet schriftelijk gedaan wordt binnen de 48 uren.

Art.4. Overmacht

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die onvermijdelijk zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Zij geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn dewelke zou zijn overeengekomen van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten der werken.

Art.5. Voorrang bij wijziging planning

Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door RENNIC voorrang hebben op de opdracht in kwestie.

Art.6. Verplichtingen opdrachtgever

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats proper genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.

Voor de aanvang van binnenwerken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind.

De opdrachtgever dient voor de aanvang van de werkzaamheden alle specificaties van artikelen per mail en met een grondplan hoe dat deze geplaatst moeten worden door te sturen naar Rennic. Indien dit niet gebeurt is Rennic niet aansprakelijk voor fouten in de werkzaamheden.

Bij de aankoop van materialen bij een externe partij via Rennic, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de juistheid van de bestelde materialen.

Voor de oplevering van de werkzaamheden mag de opdrachtgever of een andere derde partij geen aanpassingen doen op de reeds uitgevoerde werkzaamheden zonder Rennic hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien dit wel gebeurt is Rennic niet meer aansprakelijk voor eventuele schadegevallen of lichte verborgen gebreken en kan Rennic de werkzaamheden stop zetten.

De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.

De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken.

Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.

Indien de staat van de werf het niet toelaat om op de voorziene begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en de gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend.

Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgevoerd door hinder van andere aannemingen.

De opdrachtgever voorziet ook om het afval van de werken van Rennic weg te voeren. Indien gevraagd kan Rennic dit meenemen maar hier zal een meerprijs voor aangerekend worden.

Deze opdracht behelst niet, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, het wegnemen van het afval van het werk van andere ambachten/aannemers noch het reinigen van ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden.

Indien voorafgaande reiniging noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.

Indien de opdrachtgever eist dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijkheid nadat Rennic voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever deze opdracht alsnog heeft bevestigd.

Onvoorzienbare omstandigheden van materieel of technische aard, zoals bijvoorbeeld het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van het behangpapier zullen als meerprijs worden aangerekend.

Art.7. Beperking aansprakelijkheid

Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Rennic, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.

Rennic is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond, voorbereidingen of werkzaamheden die niet door Rennic zijn aangebracht.

Rennic is niet aansprakelijk voor fouten in bestellingen bij externe winkels of bedrijven. Ook niet indien deze artikelen via Rennic besteld worden op vraag van de oprachtgever.

Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, ondanks – en in afwijking van – het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van Rennic, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen.

Lichte schakering- of samenstellingsverschillen van de verf kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering.

Art.8. Wijzigingen

Indien de opdrachtgever de datum of de werkzaamheden wilt wijzigen kan Rennic hiervoor tot 30% vergoedingskosten van de totaalprijs aanrekenen. Indien de werken door de opdrachtgever na schriftelijke overeenkomst worden geannuleerd mag Rennic een vergoeding tot 30% van de totaalprijs aanrekenen.

Art.9. Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van drie maanden na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken dewelke niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 B.W.

Elke rechtsvordering uit diens hoofde is echter slechts ontvankelijk mits zij ingesteld wordt binnen een termijn van 1 maand na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.

Art.10. Verwerking persoonsgegevens natuurlijke personen

Dit artikel is maar van toepassing in zoverre de opdrachtgever een natuurlijk persoon is.

10.1. Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

10.2. Noodzakelijk ter uitvoering overeenkomst

De verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgever is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen partijen tot stand komt, dan wel tot stand gekomen is.

Minstens is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het nemen van maatregelen ter voorbereiding van (de uitvoering van) de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft alle nodige informatie in het kader van de verwerking van persoonsgegevens ten tijde van de verzameling van de persoonsgegevens verkregen van Rennic.

10.3. Doelstellingen

Voormelde verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van navolgende doelstellingen:

 • Rennic in de mogelijkheid te stellen contact op te nemen met (potentiële) opdrachtgevers, teneinde Rennic toe te laten diensten aan te bieden en tevens te voorkomen dat (potentiële) opdrachtgevers nodeloos gecontacteerd worden;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen partijen mogelijk te maken, dan wel de nodige maatregelen te kunnen nemen vóór de totstandkoming van de overeenkomst. Rennic verwijst daartoe onder meer naar:
  • Het opmaken en aanbieden van offertes;
  • Het verplaatsen naar de werf;
  • Het eventueel laten leveren van materialen / goederen op de werf;
  • Het communiceren omtrent de voorbereiding / uitvoering / afwerking van de werken;
  • Het aanbieden van een persoonlijke service;

 

 • Facturatie door Rennic mogelijk te maken;

 

Verdere verwerking van persoonsgegevens buiten het kader van voormelde doelstellingen kan in volgende gevallen:

 • Met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever;
 • Op grond van een wettelijke bepaling;
 • Teneinde de vitale belangen van een natuurlijk persoon te beschermen;
 • Indien de verwerking niet onverenigbaar is met de doelstellingen zoals hierboven omschreven, rekening houdend met:
  • ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
  • het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding tussen de opdrachtgever en Rennic betreft;
  • de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden;
  • de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de opdrachtgever;
  • het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering.

Indien Rennic voornemens is de persoonsgegevens van de opdrachtgever verder te verwerken voor een ander doel dan hierboven vermeld, zal Rennic aan de opdrachtgever informatie verstrekken over dat doel, alsook alle relevante informatie (cf. art.

10.4) hierover meedelen, alvorens tot deze verdere verwerking over te gaan.

10.4. Transparantie / informatie

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Rennic verklaart de opdrachtgever ten laatste bij het verzamelen van de persoonsgegevens van die laatste ten minste hiernavolgende informatie schriftelijk en kosteloos te hebben verkregen vanwege de opdrachtgever:

 • De identiteit en contactgegevens van Rennic;
 • De verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn en de rechtsgrond van de verwerking;
 • De gerechtvaardigde belangen van Rennic of van een derde, in zoverre de (verdere) verwerking van persoonsgegevens hierop is gesteund;
 • In voorkomend geval, de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • De periode gedurende dewelke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze termijn te bepalen;
 • Dat de opdrachtgever het recht heeft op inzage / rectificatie / wissing van de persoonsgegevens, dan wel beperking van de verwerking hiervan;
 • Dat de opdrachtgever het recht heeft om bezwaar te maken;
 • Dat de opdrachtgever het recht heeft op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Dat de opdrachtgever het recht heeft om zijn toestemming – in zoverre de (verdere) verwerking hierop gesteund is - te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • Dat de opdrachtgever het recht heeft om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de opdrachtgever verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

Deze informatie kan tevens mondeling aan de opdrachtgever verstrekt worden op uitdrukkelijk verzoek van deze laatste en in zoverre dat de identiteit van de opdrachtgever met andere middelen bewezen is.

10.5. Uitoefening rechten 

 

De opdrachtgever kan een verzoek richten aan de opdrachtgever om zijn/ haar rechten – zoals hierboven omschreven en zoals gecommuniceerd naar de opdrachtgever - uit te oefenen.

Indien dergelijk verzoek elektronisch wordt ingediend, zal de informatie – zo mogelijk – tevens elektronisch worden verstrekt, tenzij de opdrachtgever aangeeft af te willen wijken van het elektronisch verstrekken van de informatie.

Rennic zal binnen de maand na ontvangst van dergelijk verzoek de opdrachtgever in kennis stellen van het gevolg dat aan dergelijk verzoek gegeven zal worden. Deze termijn van een maand kan echter – gelet op de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken – met twee maanden worden verlengd. De kennisgeving van dergelijke verlenging zal in elk geval gebeuren binnen de maand na het ontvangen van het verzoek.

Indien Rennic beslist geen gevolg te geven aan het verzoek van de opdrachtgever, deelt hij deze laatste uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek de reden van deze beslissing mee en informeert hij de opdrachtgever over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.

In zoverre Rennic met reden twijfelt aan de identiteit van de natuurlijke persoon die voormeld verzoek indient, is Rennic steeds gerechtigd bijkomende informatie te vragen ter bevestiging van de identiteit van de natuurlijk persoon.

De uitoefening van de rechten van de opdrachtgever zal in principe kosteloos gebeuren.

Zo de verzoeken echter kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan Rennic,ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, rekening houdende met de administratieve kosten waarmee hij wordt geconfronteerd door het verzoek en de maatregelen die hiermee gepaard gaan; ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

10.6. Mededeling van inbreuken in verband met persoonsgegevens van de opdrachtgever

Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Rennic de opdrachtgever de betreffende inbreuk onverwijld mee, tenzij:

 • Rennic passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen heeft en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals bijvoorbeeld versleuteling;
 • Rennic achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het voormelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De mededeling onevenredige inspanningen zou vergen, in welk geval er een openbare mededeling of soortgelijke maatregel zal worden gegeven waarbij de natuurlijke personen doeltreffend worden geïnformeerd.

Rennic behoudt zich altijd het recht om foto's en/of beeldmateriaal van hun uitgevoerde werken op hun platformen te mogen plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Deze mededeling zal een omschrijving van de aard van inbreuk bevatten en omvat minstens:

 • De naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, dan wel een ander contactpunt waar meer informatie kan gegeven worden;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
 • De maatregelen die Rennic heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen.

Art.11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen tussen partijen.